• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
постельное белье киев купить недорого

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Zoznam aktualít

Upozornenie na povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností
Obecný úrad v Hornom Piale upozorňuje občanov , ktorým nastali v priebehu roka 2016 zmeny vo vlastníctve nehnuteľností (pozemkov a stavieb) nachádzajúcich sa v katastri obce Horný Pial...
Oznámenie o uložení úradnej zásielky do vlastných rúk - Silvia Vávrová, nar. 1973
oznámenie vyvesené: 3.1.2017 - 18.1.2017
HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU V ROKU 2017
Komunálny odpad z obce vyváža Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov a to každý druhý utorok v párne týždne v roku.
Harmonogram zberu separovaného odpadu na I. polrok 2017
Triedený zber komunálneho odpadu je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky komunálnych odpadov (zákon č. 79/2015 Z.z). Je založený na uvedomelej činnosti občanov, ktorí primárne triedia príslušné suroviny. V súčasnosti je občan povinný triediť zo zákona a obec je povinná vytvoriť podmienky na separovanie vhodným systémom. Harmonogram zberu separovaného odpadu v I. polroku 2017 sa Vám otvorí v prílohe tejto informácie.
PF 2017
V novom roku 2017 Vám prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky a spokojnosti, pracovných aj osobných úspechov.
Upozornenie Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava
pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.
Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava - Správy energetických zariadení Stred
všetkým vlastníkom, nájomcom alebo správcom nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZS distribučnej a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.
„SENIORI POZOR, NESTAŇTE SA OBEŤAMI PODVODNÍKOV A ZLODEJOV“
Policajný zbor upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej sú okrádaní alebo uvádzaní do omylu, pričom je zneužívaná ich dôvera. Ponúkame niekoľko rád, čo robiť, ak sa ocitnete v niektorej z nasledovných situácií:
SYSTÉM NAKLADANIA SO ZMESOVÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM, DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI, SPÔSOB ZBERU OBJEMOVÉHO ODPADU A ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK A SEPAROVANÝ ZBER ODPADU
Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch. Ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona o odpadoch povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi, alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce. Pri nakladaní s odpadmi, alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
Ministerstvo financií zavádza do praxe princíp jedenkrát a dosť
Občania a podnikatelia už nebudú musieť úradom predkladať údaje, ktorými štát disponuje. Ďalší krok na dosiahnutie tohto cieľa urobilo Ministerstvo financií SR v týchto dňoch.